Tiktab


 

چرا یک شارژر یکسان برای همه گجت ها وجود ندارد

charger

چند سال قبل زمانی که در اداره مشغول کار بودم، رئیس وارد اتاق شد و پرسید کسی شارژر ندارد؟ همه، شارژرهای خود را بیرون آورده و سعی داشتند کمکی به او بکنند. تعجب کردم که چطور او مدل گوشی را نپرسید و بی معطلی یکی از آن ها را انتخاب کرد. چیزی نگذشت که رئیس سراسیمه به اتاق بازگشت و گفت شارژر را با رابط به دستگاه خود متصل کرده و موبایلش آتش گرفته است. توضیحی که داد این بود که فراموش کرده ولتاژ شارژر را چک کند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر