Tiktab


 

آیا خیره شدن به نمایشگرها به چشمان شما ضرر می زند

خیره شدن به نمایشگر

مدت زمانی که ما به انواع نمایشگرها خیره می شویم، ظرف چند سال اخیر رو به افزایش است. همگی می دانیم که زندگی ماشینی امروزی، ما را مجبور به استفاده از نمایشگرهای مختلف می کند و این موضوع، بحران چاقی را در بسیاری از کشورها در پی داشته است. ما در این مقاله قصد داریم تا ضرر این معضل در مورد بینایی را مورد بررسی قرار دهیم.

 

دانلود / توضیحات بیشتر