Tiktab


 

باید و نباید های عنوان محتوا در سایت های خوش بازدید

weblog

وقتی که صحبت از یک وب سایت خوب و پر بازدید می شود، همه توجه ها و تمرکز ها روی متن مطالب است. گاهی چنان ما برای دنبال کردن روال های نوشتن محتوا غرق در پژوهش و زمان بندی و … می شویم که زمان انتشار ثانیه ای هم به عنوان فکر نمی کنیم و با پیش زمینه ای که از مطلب نوشته شده داریم، یک عنوان خبری انتخاب می کنیم و بعد با همین عنوان آن را منتشر می کنیم.

 

دانلود / توضیحات بیشتر